تعریف دعاوی کیفری

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم؛ بزه دیده و جامه وضع میشود.

مجازات ها در دعاوی کیفری به : حدود، قصاص، دیات، تعزیرات تقسیم میشوند.

تقسیم بندی جرایم:

جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قایل گذشت تقسیم میگردند(اصل بر غیر قایل گذشت بودن جرایم است).

جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که تعقیب متهم به حکم ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری فقط با شکایت شاکی شروع شده و در صورت گذشت او موقوف می شود.

تبصره : تعیین جرایم قابل گذشت به حکم قانون است.

جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که می تواند با تعیین شاکی یا مدعی العموم (دادستان) شروع ولی با گذشت شاکی پرونده مختومه نمی گردد و رسیدگی ادامه پیدا کرده و حاکمیت به دلیل صیانت از نظم عمومی، حکم قانونی مبنی بر مجازات را صادر خواهد کرد.

تعریف اصطلاحات بزه دیده، شاکی، مدعی خصوصی، مشتکی عنه، متهم و مجرم

بزه دیده : شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد

شاکی : کسی که علیه یک شخص شکایت را مطرح می کند.یعنی ادعا می کند جرمی بر روی او واقع شده است، لذا تقاضای رسیدگی به آن را دارد.

مدعی خصوصی : اگر بزه دیده به تبع امر کیفری جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

مشتکی عنه (مظنون) : فردی که علیه وی شکایت مطرح می شود.

متهم : اگر پس از احضار و تفهیم اتهام، اتهام متوجه شخص مشتکی عنه باشد، متهم نامیده می شود.

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

از جمله حقوق متهم میتوان به حق سکوت، حق داشتن وکیل و… اشاره نمود.

مجرم(محکوم علیه) : پس از اینکه اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی در مورد وی شروع می شود و در صورتی که مسلم گردد که متهم واقعا عمل مجرمانه را انجام داده است عنوان مجرم در مورد وی به کار می رود.

 

 

اخبار و مقالات سایت خانه دادخواهی فرنود

اینستاگرام خانه دادخواهی فرنود را دنبال کنید