امروزه افرادی که به منظور دفاع از حقوق خود به دادگاه مراجعه می‌کنند، به خوبی بر این امر واقف شده‌اند که به منظور پیگیری کار و مهارت لازم به متون مختلفی نیاز خواهند داشت. دادخواست، شکواییه، اظهارات شفاهی و لایحه از جمله این متون مهم و کاربردی به شمار می‌روند.

لایحه متنی مکتوب و نوشته است که طرفین یک دعوی، به هنگام احقاق حق و یا دفاع از خود، آن را به دادگاه ارائه می نمایند.

لایحه ممکن است در مقام دفاع، درخواست و… از سوی طرفین دعوی یا شکایت تقدیم مراجع و دادگاه ها گردد یا پیشنهاداتی باشد که دولت به مجلس ارائه می دهد که مجلس تصویب کند تا در قالب های قانونی در آید.

می توان گفت لایحه فقط مربوط به شکایت یا دفاع نیست و به همین دلیل می توان آن را هر متنی دانست که در قالب درخواست یا نامه و یا توضیحات به مراجع قضایی تسلیم می شود.

لایحه به دلیل شیوه نگارش متنی تخصصی تلقی شده و نیازمند تجربه و مهارت کافی است.