انواع دعاوی ملکی و ثبتی

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است به ۳ دسته تقسیم بندی شده اند :

هیئت نظارت و شورای عالی ثبت